Saw Blade for General Purpose, Masonry, SMX30UV Supreme
SMX30UV
 • Application: General Purpose, Cured Concrete, Masonry
 • 12mm (.472") Segment Height
 • Slanted Keyhole slot
 • view product list >
  12 x .125 x 20mm
  12 x .125 x 1-20mm, ph*
  14 x .125 x 20mm*
  14 x .125 x 1-20mm, ph*
  16 x .125 x 20mm
  16 x .125 x 1-20mm, ph*
  18 x .125 x 1, ph*
  18 x .140 x 1, ph*
  20 x .125 x 1, ph*
  20 x .140 x 1, ph
  24 x .140 x 1, ph
  24 x .155 x 1, ph*